KONKURS – WYGRAJ DZIEŃ JAZDY TESTOWEJ

UWAGA KONKURS !

Wstaw zdjęcie z wakacji, na które udałeś się motocyklem, w komentarzu pod tym postem. (Mile widziana obecność motocykla na fotografii.;)

Autor najciekawszego zdjęcia wygrywa dzień jazdy testowej Yamahą Tracer 700 lub Tenere 700, a wszyscy uczestnicy konkursu obdarowani są upominkami!

Na wasze zdjęcia czekamy do 25 sierpnia! Powodzenia!

 

Regulamin konkursu poniżej:

 

REGULAMIN KONKURSU

 1. Organizatorem konkursu jest salon motocyklowy Gresmoto Yamaha.
 2. Uczestnikiem konkursu może być każda osoba fizyczna, powyżej 25 roku życia, posiadająca prawo jazdy kat. A, która zamieści zdjęcie w komentarzu pod postem informującym o konkursie na stronie Gresmoto w serwisie Facebook do dnia 25 sierpnia 2020 roku.
 3. Uczestnik przesyłający zdjęcie wyraża zgodę na wykorzystanie przesłanej fotografii do przetwarzania w celach marketingowych.
 4. Uczestnik zostanie poinformowany przez organizatora o wygranej w komentarzu pod zamieszczonym zdjęciem najpóźniej do dnia 27 sierpnia 2020.
 5. Zwycięzca zostaje wybrany przez organizatora konkursu
 6. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymują nagrody o wartości nie wyższej niż 30 zł.
 7. Nagrodą specjalną dla zwycięzcy jest nieodpłatna jazda testowa wybranym modelem motocykla: Yamaha Tenere 700 lub Yamaha Tracer 700 w godzinach 9.00-16.00 w uzgodnionym przez organizatora oraz uczestnika terminie, a limit przejazdu wypożyczonym motocyklem wynosi 300 kilometrów.
 8. Uczestnik uznany za zwycięzcę konkursu otrzymuje pojazd po spełnieniu warunków zawartych w „Umowie powierzenia pojazdu do jazdy testowej” oraz podpisaniu jej w dwóch egzemplarzach.

UMOWA POWIERZENIA JAZDY TESTOWEJ

 

zawarta pomiędzy:

 

 

 

 

zwanym w dalszej części umowy Powierzającym,

a

Imiona:

Nazwisko:

Adres:

Kod pocztowy:

Miejscowość:

Pesel (w wypadku osób nieposiadających PESEL dane dokumentu tożsamości):

Tel. prywatny:

E-mail:

Prawo jazdy kategorii: A

zwanym w dalszej części umowy Biorącym

 • 1. Przedmiot umowy
 1. Powierzający powierza Biorącemu do jazdy testowej pojazd:

Marka: Yamaha Model / Typ:

VIN:                            Nr rejestracyjny:

zwany w dalszym ciągu umowy Pojazdem

Z Pojazdem wydano:                 kluczyki                                  dowód rejestracyjny                            dowód ubezpieczenia

 1. Stan techniczny wydawanego Pojazdu:

dobry

 1. Okres użyczenia: (data i godzina)

Od:                             do:

 • 2. Czas trwania umowy

Umowa jest skutecznie zawarta od chwili jej podpisania przez Strony wskazane w umowie.

 • 3. Obowiązki i odpowiedzialność Biorącego
 1. Biorący zobowiązuje się prowadzić Pojazd osobiście i nie udostępniać go osobom trzecim.
 2. Biorący potwierdza, że został mu udzielony instruktaż użytkowania Pojazdu, który w pełni rozumie i do którego będzie się stosował w trakcie użytkowania Pojazdu. Biorący z pełną świadomością ryzyka wynikającego z używania Pojazdów, zobowiązuje się do przestrzegania poleceń instruktora lub innego przedstawiciela Powierzającego, używania Pojazdu zgodnie z jego przeznaczeniem i zachowania szczególnej ostrożności w czasie użytkowania powierzonego Pojazdu.
 3. Biorący oświadcza, że nie znajduje się w stanie nietrzeźwości, pod wpływem środków odurzających ani leków lub innych substancji mogących pogorszyć jego zdolność do kierowania pojazdami mechanicznymi, a także że posiada uprawnienia i umiejętności konieczne do prowadzenia Pojazdu.
 4. Biorący osobiście odpowiada za naruszenie przepisów o ruchu drogowym.
 5. Biorący jest odpowiedzialny za wszelkie szkody powstałe z winy umyślnej, niedbalstwa lub lekkomyślności, w tym za szkody wyrządzone osobom trzecim, przypadkową utratę, zmniejszenie wartości lub uszkodzenie Pojazdu, jeżeli go używa w sposób sprzeczny z umową, z jego właściwościami lub przeznaczeniem, albo gdy nie będąc do tego upoważniony przez umowę ani zmuszony przez okoliczności powierza Pojazd innej osobie, a rzecz nie uległaby utracie lub uszkodzeniu, gdyby jej używał w sposób właściwy albo gdyby ją zachował u siebie.
 6. Biorący oświadcza, że zapoznał się z ogólnymi i szczególnymi warunkami ubezpieczania Pojazdu stanowiącymi załącznik nr 3 do niniejszej umowy oraz zobowiązuje się do ich przestrzegania oraz ponosi wszelkie konsekwencje wynikające z ich nieprzestrzegania przez Biorącego.
 7. Biorący ponosi pełną odpowiedzialność za wyrządzone z winy umyślnej, niedbalstwa i lekkomyślności szkody powstałe w związku z umową nie objęte ochroną określoną w ogólnych warunkach ubezpieczenia. Biorący ponosi w stosunku do Powierzającego odpowiedzialność za niedopełnienie lub nienależyte dopełnienie obowiązków wynikających z ogólnych warunków ubezpieczenia.
 8. Ubezpieczycielowi przysługuje nieograniczone roszczenie zwrotne do Biorącego, jeżeli szkoda była następstwem niewykonania lub nienależytego wykonania postanowień umowy powierzenia dotyczących ubezpieczenia lub ogólnych warunków ubezpieczenia, a także w sytuacji, gdy Ubezpieczyciel przyjął na siebie odpowiedzialność odszkodowawczą wobec Powierzającego mimo istnienia przesłanek ją wyłączających.
 9. Biorący upoważnia Powierzającego do scedowania na zakład ubezpieczeń roszczeń w celu umożliwienia dochodzenia tych roszczeń.
 10. Biorący zobowiązuje się do wypełnienia ankiety satysfakcji zgodnie z Załącznikiem nr 1 do Umowy, przesłanej po odbyciu jazdy na podany adres email, przekazanej telefonicznie albo wypełnionej w formie papierowej po zakończeniu jazdy.

 

 • 4. Postanowienia końcowe
 1. W związku z realizacją umowy dane Biorącego będą przetwarzane na zasadach określonych w Załączniku nr 2 do Umowy.
 2. Niniejszą umowę sporządzono w dwóch egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

 

 

…………………………………………………                                               …………………………………………………                  …………………………………………………

Miejscowość, data podpisania umowy                                                                                                Podpis Powierzającego                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       Podpis Biorącego

 

Stan techniczny zwracanego pojazdu:

 

…………………………………………………                                              …………………………………………………

Data i godzina zwrotu pojazdu                          Podpis Powierzającego                                                     Podpis Biorącego

 

 

Wyrażam zgodę na:

□            na przetwarzanie podanych danych osobowych w celu marketingu i promocji produktów i usług podmiotów świadczących usługi powiązane z produktami i usługami Yamaha;

□            przekazanie danych osobowych do Dealera oraz ich przetwarzanie przez Dealera w celu otrzymywania informacji marketingowych w zakresie produktów i usług tego podmiotu;

□            otrzymywanie informacji o których mowa wyżej za pomocą środków komunikacji elektronicznej

 

Na zasadach szczegółowo opisanych w Załączniku nr 2 do umowy.

 

………………………………………

Data, podpis Biorącego

 

 

ZAŁĄCZNIK NR 1 – ANKIETA SATYSFAKCJI Z JAZDY TESTOWEJ

 

Prosimy o ocenę jazdy testowej w skali 1-10, gdzie 1 oznacza ocenę maksymalnie negatywną, a 10 maksymalnie pozytywną:

Łatwość prowadzenia motocykla:  
Przyspieszenie motocykla:  
Ergonomia motocykla i wygoda jazdy:  
Na ile, w skali od 1 10, jestem gotowy do zakupu motocykla, który właśnie testowałem?  

 

Załącznik nr 2 – Klauzula Informacyjna

 

Zgodnie z przepisami niniejszym informuję, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:
  1. Yamaha Motor Europe N.V. Oddział w Polsce Spółka Akcyjna (dalej „Yamaha”) z siedzibą i adresem w Warszawie, Al. Jerozolimskie 212, adres e-mail: yamaha@yamaha-motor.pl
  2. Autoryzowany dealer Yamaha ,,GRES” Kutnik Sp. J. 15-113 Białystok ul. Gen. Wł. Andersa 56, gres@yamaha-dealer.pl
 2. Pani/Pana dane osobowe w zakresie imienia, nazwiska, adresu zamieszkania, nr PESEL, nr kontaktowego, adresu email, danych dotyczących prawa jazdy zostały pozyskane od Pani/Pana.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą:
  1. w celu realizacji Umowy powierzenia pojazdu do jazdy testowej na zasadach określonych w Umowie – zgodnie z art. 6 ust. 1 lit b) RODO – podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, jednak jest warunkiem zawarcia i prawidłowej realizacji umowy (konsekwencją niepodania danych osobowych będzie niemożność świadczenia usług na podstawie Umowy)
  2. w celu wypełnienia ciążących na Yamaha oraz Dealerze obowiązków prawnych – zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c) RODO
  3. w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Yamaha i Dealera – zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO
  4. w wypadku udzielenia odrębnej zgody – w celu marketingu i promocji produktów i usług podmiotów świadczących usługi powiązane z produktami i usługami Yamaha za pomocą środków komunikacji elektronicznej i telefonicznej – zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO i art. 10 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną i art. 174 prawa telekomunikacyjnego
  5. w wypadku udzielenia odrębnej zgody – przekazania danych osobowych do Dealera oraz ich przetwarzanie przez ten podmiot w celu marketingu produktów i usług tego podmiotu za pomocą środków komunikacji elektronicznej i telefonicznej – zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO i art. 10 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną i art. 174 prawa telekomunikacyjnego
 4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą pracownicy oraz współpracownicy Yamaha, Dealera oraz inne podmioty, którym dane osobowe będą przekazane na podstawie Pani/Pana polecenia lub którym zostanie powierzone przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych.
 5. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane do Japonii, w związku z tym, że znajduje się tam centrala Yamaha.
 6. Może Pan/ Pani uzyskać kopię danych osobowych przetwarzanych przez Yamaha oraz Dealera.
 7. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji Umowy, nie dłużej niż do czasu upłynięcia obowiązkowego okresu ich przechowywania wynikającego z przepisu prawa, w szczególności w zakresie terminów przedawnienia oraz archiwizacji. W zakresie celów o których mowa w pkt 3 lit c-e – dane będą przetwarzane do czasu zakończenia działań promocyjnych i marketingowych lub cofnięcia zgody.
 8. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo do żądania poprawienia, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania tych danych, prawo do przenoszenia danych;
 9. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu przeciwko przetwarzaniu danych o którym mowa w pkt 3 lit. c-e, przy czym w wypadku o którym mowa w pkt 3 lit. c) musi ono być związane z Pani/Pana indywidualną sytuacją.
 10. W dowolnym momencie ma Pan/Pani prawo cofnąć udzieloną zgodę, co pozostanie jednak bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 11. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzoru (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy.

 

Oświadczam, że zapoznałem/łam się z udzieloną informacją dotyczącą przetwarzania moich danych osobowych.

 

………………………………………

Data, podpis Biorącego

 

 

 

Share this article

You May Also Like