-20% CZYLI AKCJA WIOSNA W GRESMOTO

Za oknem słońce, a Ty wciąż wozisz pośniegowe błoto na zderzaku? A może potrzebujesz odświeżyć wnętrze swojego auta? Wiosna to najlepszy moment na poprawę wyglądu, komfortu jazdy oraz zakup niezbędnych akcesoriów przydatnych w podróży. Tym bardziej, że już 20 marca rozpoczynamy sezon atrakcyjnych cen! W ramach akcji Wiosna w Gresmoto oferujemy rabat 20% na trzeci najtańszy produkt!

Do zobaczenia przy kasie! Regulamin promocji dostępny poniżej.

Regulamin promocji „Akcja Wiosna w Gresmoto”

 • 1

Definicje

Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają:

 1. Organizator – Gres Kutnik Sp. J., Gen. Wł. Andersa 56, 15-113 Białystok, NIP: 542-10-05-575.
 2. Produkt promocyjny – najtańszy produkt z trzech produktów zakupionych podczas tych samych zakupów oferowanych przez Organizatora w sklepie stacjonarnym na dziale akcesoriów samochodowych oraz dodatków do aut.
 3. Produktem promocyjnym nie są pojazdy, akcesoria motocyklowe oraz silniki zaburtowe.
 4. Rabat – zniżka 20% od ceny standardowej najtańszego produktu, naliczana w przypadku zakupu trzech produktów wchodzących w skład promocji.
 5. Uczestnik – pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, mająca miejsce zamieszkania na terytorium Polski, dokonująca zakupu produktu w charakterze konsumenta w rozumieniu art. 221 KC (Za konsumenta uważa się osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową).
 • 2

Postanowienia ogólne

 1. Promocja prowadzona jest na zasadach określonych niniejszym regulaminem.
 2. Promocja prowadzona jest na w sklepie stacjonarnym „Gresmoto” przy ul. Gen. Wł. Andersa 56, w okresie od 2021-03-20 do 2021-04-20.
 3. Celem promocji jest umożliwienie zakupienia Produktu promocyjnego razem z Rabatem, możliwie największej liczbie Uczestników, z zastrzeżeniem ograniczeń opisanych w §4 niniejszego regulaminu.
 • 3

Zasady promocji

 1. Przedmiotem promocji objętej niniejszym regulaminem jest trzeci najtańszy zakupiony produkt.
 2. Promocja dotyczy wyłącznie działu akcesoriów samochodowych oraz dodatków do aut.
 3. Promocja nie dotyczy pozostałych kategorii produktów oferowanych w sklepie stacjonarnym.
 • 4

Ograniczenia akcji promocyjnej

 1. Nie udziela się dodatkowych rabatów w przypadku zakupu produktów objętych promocją.
 2. W przypadku skorzystania z prawa zwrotu produktu promocyjnego, zwrotowi podlega także produkt z Rabatem.
 3. Częściowe lub całkowite odstąpienie przez Uczestnika od umowy może powodować utratę rabatów lub przywilejów przyznanych Uczestnikowi tytułem udziału w promocji.
 4. W sytuacji gdy towary dostarczane w ramach jednej umowy obejmują produkty promocyjne, Organizator nie jest zobowiązany wyrazić zgody na zwrot jedynie towarów sprzedanych za pełną cenę.
 5. Z uwagi na definicję Uczestnika zawartą w § 1 ust. 5 niniejszego regulaminu, nie można wziąć udziału w promocji na podstawie zakupu, który nie jest dokonywany w charakterze konsumenta. Za taki zakup uważane są zamówienia, które są związane bezpośrednio z prowadzoną przez kupującego działalnością gospodarczą („na firmę”).
 • 5

Reklamacje

 1. Reklamacje można składać w siedzibie Organizatora.
 2. Reklamacje rozpatrywane będą przez Organizatora w terminie 14 dni od dnia otrzymania reklamacji.
 3. O wyniku rozpatrzenia reklamacji Uczestnik zostanie powiadomiony informacją zwrotną, która zostanie przesłana Uczestnikowi w zależności od wybranej przez Uczestnika formy złożonej reklamacji – osobiście, na piśmie lub na adres poczty elektronicznej.
 4. Przy rozpatrywaniu reklamacji, Organizator opiera się na treści niniejszego regulaminu oraz obowiązujących przepisach prawa polskiego. Niezależnie od możliwości wszczęcia postępowania reklamacyjnego, Uczestnikowi przysługuje prawo dochodzenia roszczeń przed sądem powszechnym oraz prawo do pozasądowego rozstrzygania sporów zgodnie z ustawą z dnia 23 września 2016 r.
 • 6

Postanowienia końcowe

 1. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 2021-03-20.
 2. Regulamin będzie dostępny w okresie trwania promocji na stronie internetowej Organizatora https://gresmoto.pl/
 3. W przypadku, gdy jest to konieczne dla realizacji celu promocji oraz ochrony praw innych Uczestników do skorzystania z promocji, Organizator ma prawo prowadzić postępowanie wyjaśniające, aby usunąć ewentualne wątpliwości co do tożsamości osoby składającej zamówienie, związku zamówienia z prowadzoną działalnością gospodarczą, autentyczności danych osobowych podanych w zamówieniu, czy też zgodności postępowania osoby składającej zamówienie z niniejszym regulaminem.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w promocji osób, co do których stwierdzono, po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego, naruszenie postanowień niniejszego regulaminu.
 5. Tytuły poszczególnych punktów regulaminu mają charakter informacyjny i nie stanowią części Regulaminu.
 6. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają obowiązujące przepisy prawa, w tym przepisy Kodeksu Cywilnego.
 7. Niniejsza promocja nie jest grą losową ani zakładem wzajemnym, których wynik zależy od przypadku (przeprowadzenie losowania) w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku o grach hazardowych (Dz. U. Nr 201 poz. 1540).
Share this article

You May Also Like